Texas Junior Golf Tour

Peyton Johnson Player Profile

Peyton Johnson
 • Shreveport, LA
 • Class of 2022
 • Age: 18
 • Scoring Average: 77
Rankings
Division: Boys 15-18
 • Season: 2021-22
 • Boys 15-18 Rank: T209
 • Boys 15-18 Points: 1000.00
 • Boys 15-18 Scoring Average: 77.00
 • Boys 15-18 Events: 1
Scoring Profile
 • Par 3's: 3.50
 • Par 4's: 4.30
 • Par 5's: 5.00
Scoring Types
 • Eagles: 0 (--)
 • Birdies: 6 (16.67%)
 • Pars: 16 (44.44%)
 • Bogeys: 12 (33.33%)
 • Doubles: 2 (5.56%)
 • Others: 0 (--)
Tournaments
 • Place: T7
 • Division: Boys 15-18
 • Points 1000.00
 • Total: 154 (+10)
 • Round 1:75 (+3) Prairie Lakes Golf Club - Blue
 • Show Scorecard
 • Prairie Lakes Golf Club - Blue/Red -- 10/9/2021
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
  Yards 400 445 365 190 555 160 295 520 430 3360 510 380 420 540 165 400 210 340 385 3350 6710
  Par 4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 5 4 4 5 3 4 3 4 4 36 72
  Score 5 4 5 4 6 3 4 4 4 39 4 3 4 6 3 5 3 4 4 36 75
  To Par +1 +1 +2 +3 +4 +4 +4 +3 +3   +2 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +3   +3
  Hole Yards Par Score To Par
  1 400 4 5 +1
  2 445 4 4 +1
  3 365 4 5 +2
  4 190 3 4 +3
  5 555 5 6 +4
  6 160 3 3 +4
  7 295 4 4 +4
  8 520 5 4 +3
  9 430 4 4 +3
  OUT 3360 36 39  
  10 510 5 4 +2
  11 380 4 3 +1
  12 420 4 4 +1
  13 540 5 6 +2
  14 165 3 3 +2
  15 400 4 5 +3
  16 210 3 3 +3
  17 340 4 4 +3
  18 385 4 4 +3
  IN 3350 36 36  
  TOT 6710 72 75 +3
 • Round 2:79 (+7) Prairie Lakes Golf Club - Blue
 • Show Scorecard
 • Prairie Lakes Golf Club - Blue/Red -- 10/10/2021
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
  Yards 400 445 365 190 555 160 295 520 430 3360 510 380 420 540 165 400 210 340 385 3350 6710
  Par 4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 5 4 4 5 3 4 3 4 4 36 72
  Score 4 5 4 4 5 3 5 5 4 39 4 3 5 6 3 6 5 5 3 40 79
  To Par E +1 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +3   +2 +1 +2 +3 +3 +5 +7 +8 +7   +7
  Hole Yards Par Score To Par
  1 400 4 4 E
  2 445 4 5 +1
  3 365 4 4 +1
  4 190 3 4 +2
  5 555 5 5 +2
  6 160 3 3 +2
  7 295 4 5 +3
  8 520 5 5 +3
  9 430 4 4 +3
  OUT 3360 36 39  
  10 510 5 4 +2
  11 380 4 3 +1
  12 420 4 5 +2
  13 540 5 6 +3
  14 165 3 3 +3
  15 400 4 6 +5
  16 210 3 5 +7
  17 340 4 5 +8
  18 385 4 3 +7
  IN 3350 36 40  
  TOT 6710 72 79 +7